flyer waardevolle bomen

Van de gemeente ontvingen we onderstaande informatie:

Bomen verheugen zich op een grote publieke belangstelling. Via uw
wijkkrant en wijk website kan het van belang zijn aandacht te besteden
hoe we in Arnhem omgaan met waardevolle bomen en welke spelregels we
hanteren voor de bescherming daarvan. In de bijgevoegde flyer staat
beschreven hoe we dat doen.

Daarnaast kan het van belang zijn uw wijkbewoners te informeren over
het feit dat het college van burgemeester en wethouders op 7 mei 2013
heeft besloten om de ontwerp waardevolle bomenlijst 2013 vrij te geven
voor inspraak. De waardevolle bomenlijst is een inventarisatie van
bijzondere, vrijstaande bomen, die zowel in particuliere tuinen als in
gemeentelijke plantsoenen of parken in Arnhem staan. De gemeentelijke
kapvergunning blijft voor deze bomen van kracht.

Een deel van ons fraaie groen is sinds jaar en dag via een
bestemmingsplan beschermd. Bestaand groen heeft in een bestemmingsplan
dan een passende ‘groen bestemming’. Dit zijn landschappelijke
gebieden (klein en groot) veelal met natuurwaarden. Maar het kan ook
gaan om bomen en bepaalde structuren met cultuurhistorische waarden.
Al
dit ‘groen’ kan zowel gemeentelijk als particulier eigendom zijn.
In het bestemmingsplan zijn naast de bestemming ‘groen’ ook regels
opgenomen met bepalingen voor de bescherming van landschap, natuur of
beschermde stadsgezichten (een aanlegvergunningstelsel)

De volledige lijst met waardevolle bomen in Arnhem kunt u vinden op
www.arnhem.nl/waardevollebomen

Ook vind u hier een kaart waar de beschermde bomen en de waardevolle
groenstructuren staan vermeld

Particulieren met een waardevolle boom in hun tuin zijn over de
inspraak inmiddels per brief geïnformeerd.