De content is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch wordt geen aansprakelijkheid aanvaard ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. SWA is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Privacystatement Stichting Wijkbelangen Angerenstein

De Stichting Wijkbelangen Angerenstein gevestigd aan Velperweg 103 6824HJ Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

P. Kanters is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Wijkbelangen Angerenstein. Hij is te bereiken via phmkanters@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Wijkbelangen Angerenstein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u vrijwilliger bent of lezer van de nieuwsbrief en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Wijkbelangen Angerenstein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: verspreiden van een nieuwsbrief, adresgegevens bijhouden van bezorgers van de wijkkrant en vertegenwoordigers van de werkgroepen en van vrijwilligers van de wijk. Gegevens worden direct verwijderd nadat betrokkene geen nieuwsbrief meer wenst, geen vrijwilliger meer is of lid van een werkgroep.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Wijkbelangen Angerenstein neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Wijkbelangen Angerenstein) tussen zit.

Stichting Wijkbelangen Angerenstein gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Wijkbelangen Angerenstein verstrekt geen gegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Wijkbelangen Angerenstein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@angerenstein-arnhem.nl.

Stichting Wijkbelangen Angerenstein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Wijkbelangen Angerenstein neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@angerenstein-arnhem.nl. Stichting Wijkbelangen Angerenstein heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, een virusscanner en firewall.

Stichting Wijkbelangen Angerenstein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Binnen een maand nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of als vrijwilliger worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 Vastgesteld door het bestuur op 22 november 2018

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Bekijk de disclaimer van deze website en het privacystatement.